POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ, PŘÍJEM PODÁNÍ

Created with Sketch.

ŽÁDOSTI O INFORMACE

OSOBNÍ PODÁNÍ:
na Obecním úřadě Vlkanov v úředních dnech:
pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00
středa: 8:00-11:30 12:30-17:00

TELEFONICKÉ PODÁNÍ:
+420 602 521 976

FORMULÁŘ:
Žádost je možné podat písemně v případě, kdy není žadateli poskytnuta informace ústně, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující. Formulář je k dispozici ve spodní části této stránky.
Doručení formuláře: elektronicky na e-mail: ou@vlkanov.cz, nebo poštou na adresu: Obecní úřad Vlkanov, Vlkanov 15, 582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU.
Povinné údaje o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu (Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

OSOBNÍ PODÁNÍ:
na Obecním úřadě Vlkanov v úředních dnech:
pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00
středa: 8:00-11:30 12:30-17:00

TELEFONICKÉ PODÁNÍ:
+420 602 521 976

POŠTOU:
Obecní úřad Vlkanov
Vlkanov 15
582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

ELEKTRONICKY NA EMAIL:
ou@vlkanov.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

ELEKTRONICKY DATOVOU SCHRÁNKOU:
kx8b4m5

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI:
– komu je žádost určena
– jaká konkrétní informace je požadována
– kdo žádost podává.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI:
Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti:
do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

PŘÍJEM A VYŘÍZENÍ ODVOLÁNÍ

ZPŮSOB ODVOLÁNÍ:
Osobně: na Obecním úřadě

Poštou: Obecní úřad Vlkanov, Vlkanov 15, 582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

OBSAH ODVOLÁNÍ:
Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace je k dispozici ve spodní části této stránky.

ROZHODNUTÍ O ODVOLÁNÍ:
O odvolání rozhoduje:
– obecní zastupitelstvo – jedná li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
– v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
– krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Ceny jsou rovny skutečně vynaloženým nákladům.

strategický plán obce vlkanov

Strategický plán obce Vlkanov je k nahlédnutí na Obecním úřadě Vlkanov v listinné podobě.