POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Created with Sketch.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 1. Oficiální název
  Obec Vlkanov
 1. Důvod a způsob založení
  Obec Vlkanov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.
  Obec:

  – je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  – je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  – vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  – pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
  Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
 1. Organizační struktura

  Seznam organizací:
  – Knihovna
  – Hasiči

 1. Kontaktní spojení
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Obec Vlkanov

  Vlkanov 15
  582 91 Světlá nad Sázavou
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Obec Vlkanov

  Vlkanov 15
  582 91 Světlá nad Sázavou
 • 4.5 Čísla faxu
  není
 • 4.9 ID datové schránky
  kx8b4m5
 1. Případné platby lze poukázat
  Číslo účtu: 30120521/0100
 1. IČO
  00580139
 1. DIČ
  CZ00580139
 1. Dokumenty
 1. Žádosti o informace
 2. Příjem žádostí a dalších podání
 3. Opravné prostředky
 4. Formuláře
 5. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  -Řešení životních situací –
  Portál GOV
 1. Předpisy
 1. Úhrady za poskytování informací
 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  – dle skutečně vynaložených nákladů
 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 1. Licenční smlouvy
 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy: